Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване преди да използвате сайта. 

Тези общи условия представляват договор между Вас и ''КОНСТРУКТИВ БЪЛГАРИЯ'' ЕООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на уебсайта konstruktive.bgза лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. 

Чрез достъпа до (зареждането) на тази интернет страница Вие се съгласявате да бъдете обвързан от публикуваните по-долу общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. 

В случай че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. 

 

I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ: 

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение: 

1."ПОТРЕБИТЕЛ"е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта. 

2."УСЛУГА / УСЛУГИ" на сайта включват: 

- получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта; 

- получаване на email бюлетини от ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта. 

 

II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ: 

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на сайта и ''КОНСТРУКТИВ БЪЛГАРИЯ'' ЕООД. 

Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични (нетърговски) цели. 

 

III. АВТОРСКИ ПРАВА: 

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на този сайт, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. 

2. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка (hyperlink) към неговия интернет адрес. 

3. Включването на връзки към материали от сайта и електроните бюлетини във Ваша интернет страница се допуска само със съгласието на ''КОНСТРУКТИВ БЪЛГАРИЯ'' ЕООД.     4. Използване на материали извън посочения по-горе смисъл за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, както и за всяка форма на търговско използване и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на ''КОНСТРУКТИВ БЪЛГАРИЯ'' ЕООД, е забранено. 

5. ''КОНСТРУКТИВ БЪЛГАРИЯ'' ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг на ''КОНСТРУКТИВ БЪЛГАРИЯ'' ЕООД и неговите търговски партньори. 

6. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ''КОНСТРУКТИВ БЪЛГАРИЯ'' ЕООД на адрес: гр. София, п.к. 1505, бул. ''Мадрид'' № 3, ет. 1. 

 

IV. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА: 

1. Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните, анализите и мненията, публикувани на сайта, са базирани на външни източници. 

2. ''КОНСТРУКТИВ БЪЛГАРИЯ'' ЕООД и отделни негови служители не носят отговорност в случай на вреди или други неблагоприятни последици за лица, органи и/или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, публикувана на сайта или в e-mail бюлетините. 

3. УСЛУГИТЕ на сайта се предоставят на потребителите на ''КОНСТРУКТИВ БЪЛГАРИЯ'' ЕООД без изрични гаранции или отстъпване на правата върху информацията в тях. КОНСТРУКТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД и посредниците му не са отговорни за каквито и да било щети на трети лица, произлезли от употребата или невъзможността от употреба на материали, дори ако ''КОНСТРУКТИВ БЪЛГАРИЯ'' ЕООД е било предупредено за възможността от възникването им. 

4. ''КОНСТРУКТИВ БЪЛГАРИЯ'' ЕООД и неговите търговски партньори не гарантират точността и пълнотата на информацията, текстовете и графиките, линковете и другите средства, съдържащи се в материалите на сайта. 

5. ''КОНСТРУКТИВ БЪЛГАРИЯ'' ЕООД си запазва правото да прави корекции в материалите по всяко време без предварително уведомяване. 

 

V. ПРОМЕНИ: 

''КОНСТРУКТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД'' си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на настоящата интернет страница. 

 

VI. ПРИЛОЖИМО МАТЕРИАЛНО И ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО: 

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.